Bolagsstämma

Bolagsstämman är Seafires högsta beslutsfattande organ. Där har aktieägare möjlighet att utöva sitt inflytande över bolaget. Ordinarie bolagsstämma, Seafires årsstämma, hålls årligen inom sex månader från respektive räkenskapsårs slut. Vid årsstämman tas beslut om fastställande av Seafires och koncernens resultat- och balansräkning, disposition av årets resultat, val av styrelseledamöter, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör, val av revisor, styrelseledamöternas arvode, revisorns ersättning, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, eventuella aktierelaterade incitamentsprogram och övriga frågor enligt aktiebolagslagen (2005:551). Beslut tas vanligen också i frågor om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission. 

Kallelse till årsstämma ska ske i enlighet med bolagsordningen. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor hållas. Den som vill delta på bolagsstämma ska dels vara införd som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före bolagsstämman, dels anmäla sin avsikt att delta hos Seafire senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman (denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman). 
För att få delta i bolagsstämman måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sig, låta registrera aktierna i eget namn så att han eller hon är rösträttsregistrerad i bolagsstämmoaktieboken senast fyra bankdagar före bolagsstämman. Aktieägare som önskar bli rösträttsregistrerade bör informera sina förvaltare i god tid före denna dag. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämma personligen eller genom ombud och får ha med sig högst två biträden.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran därom till styrelsen. Ärendet ska behandlas vid bolagsstämman förutsatt att begäran har kommit in till styrelsen senast sju veckor före den dagen för bolagsstämma. 

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå