Bolagsstyrning

Seafire är ett svenskt publikt aktiebolag och dess aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet (tickern) SEAF.

Ansvaret för bolagsstyrningen i Seafire i form av ledning och kontroll delas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen med dess utskott och verkställande direktören. Seafire tillämpar både externa och interna styrinstrument för att säkerställa god bolagsstyrning. Externa styrinstrument utgörs bland annat av aktiebolagslagen (2005:551), årsredovisningslagen (1995:1554), Nasdaq First Norths regelverk för aktieemittenter samt svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Från dess att bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholm ska bolaget tillämpa Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter. Interna styrdokument utgörs bland annat av bolagsordning, styrelsens arbetsordning, instruktion till verkställande direktör, revisionsutskott och ersättningsutskott.

Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige och blir tillämplig på bolaget från dess att Seafires aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholm (bolaget avser att följa Koden fullt ut). Bolaget är dock inte skyldigt att följa alla regler i Koden utan kan välja andra lösningar som bedöms bättre svara mot omständigheterna i det enskilda fallet, förutsatt att bolaget öppet redovisar varje sådan avvikelse, beskriver den lösning som valts i stället samt anger skälen för detta (principen om följa eller förklara). Om Seafire skulle avvika från någon regel i Koden kommer detta att redovisas i bolagets bolagsstyrningsrapport.

Seafire upprättar sin bolagsstyrningsrapport som en del av sina årsredovisningar, vilka finns tillgängliga här:
https://www.seafireab.com/sv/finansiell-information.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå