Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott. Revisionsutskottets främsta uppgifter inkluderar att övervaka Seafires finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet. Uppgifterna inkluderar också att övervaka effektiviteten i koncernens interna kontroll, internrevision och riskhantering, generellt för affärsverksamheten och specifikt med avseende på finansiell rapportering. Uppgifterna inkluderar även att hålla sig informerad om den externa revisionen av årsredovisningen för bolaget och koncernen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll. Revisionsutskottet ska som ett led i detta informera styrelsen om resultatet av den externa revisionen och om på vilket sätt den externa revisionen bidragit till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion Revisionsutskottet haft. Revisionsutskottets främsta uppgifter inkluderar dessutom att granska och övervaka den externa revisorns opartiskhet och oberoende och då särskilt uppmärksamma om den externa revisorn tillhandahållit koncernen andra tjänster än revision, samt biträda valberedningen vid framtagande av förslag till årsstämmans beslut om val av extern revisor. Revisionsutskottet består för närvarande av tre ledamöter: Lennart Jacobsson (ordförande i revisionsutskottet), Marcus Söderberg och Joachim Berner.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå