Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott i syfte att ge arbetet med finansiell rapportering, intern kontroll, riskhantering och revision ett särskilt forum. Revisionsutskottets huvuduppgift är att säkerställa fullföljandet av styrelsens övervakande ansvar avseende intern kontroll, revision, eventuell internrevision, riskhantering, redovisning och finansiell rapportering, bereda frågor om upphandling av revision och andra tjänster från revisorn samt att bereda styrelsens arbete i beslut rörande bolagets finansiella rapportering.

Vidare ska revisionsutskottet bland annat informera sig om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma huruvida, samt under vissa omständigheter godkänna att, revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster. Revisionsutskottet ska vidare bistå valberedningen vad gäller val av revisorer. Revisionsutskottet har återkommande kontakter med bolagets revisor i syfte att skapa ett löpande menings- och informationsutbyte mellan styrelsen och revisorn i revisionsfrågor.

Revisionsutskottet består för närvarande av två ledamöter: Lennart Jacobsson (ordförande i revisionsutskottet), och Joachim Berner.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå