Styrelsen

Enligt Seafires bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen. Styrelseledamöterna och styrelsens ordförande väljs av bolagsstämman. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsens ansvar och arbete styrs av externa lagar och regler samt interna styrdokument, däribland Seafires bolagsordning och arbetsordningen för styrelsen. Bolagsstämman kan dessutom utfärda instruktioner som styrelsen har att efterleva. Arbetsordningen för styrelsen beskriver styrelsens uppgifter och ansvar, styrelsens arbete inklusive ordförandens ansvar samt de uppgifter som delegerats till styrelsens utskott samt fastställer en årskalender för styrelsens sammanträden. Arbetsordningen ses över och justeras årligen eller då behov uppstår. Styrelsen ska enligt arbetsordningen, utöver konstituerande styrelsemöte, sammanträda minst sex gånger per år.
 

Anders Hillerborg

Invald sedan 2023, ordförande sedan april 2024, född 1982
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Investment Manager på Creades AB (publ).

Bakgrund: Sedan 2016 Investment Manager på Creades AB (publ) och före
det partner och aktieanalytiker på ABG Sundal Collier (publ).

Tidigare
Styrelseuppdrag inkluderar Chassi Group, Inet Group och Global Batterier AB.

Aktieinnehav: 128 840 aktier inklusive genom bolag och närstående.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare
Beroende i förhållande till större aktieägare

Marcus Söderberg

Invald i styrelsen som ledamot i april 2022, född 1983 Marcus har en civilekonomexamen från Växjö Universitet.

Övriga uppdrag: CFO på Herenco-koncernen – en Småländsk familjeägd industrikoncern i femte generationen.

Bakgrund: Marcus har en bred finansiell och industriell bakgrund, senast från det noterade tillväxtbolaget Bufab AB (publ) där han sedan 2014 arbetat i flera både operativa och strategiska roller inom finans och M&A, de senaste sex åren som Group CFO samt ansvarig för koncernens Investor Relations. Före sin tid på Bufab arbetade Marcus tio år inom den globala konsult- och revisionsfirman EY, bland annat som auktoriserad revisor.

Aktieinnehav: 23 060 st
Oberoende i förhållande till Bolaget och ledande befattningshavare
Oberoende i förhållande till större aktieägare

Stina Wollenius

Invald i styrelsen som ledamot i april 2023, född 1979
Civilingenjör i Industriell ekonomi från KTH, Stockholm

Övriga uppdrag: Ägare och styrelseledamot i Wos Invest AB samt ägare
och styrelseordförande i Glasgruppen i Sverige AB och dess dotterbolag.
Styrelseordförande i Svensk Planglasförening och styrelseledamot i
Christian Berner Tech Trade AB. Styrelseledamot i Produktionslyftet och
ledamot i hållbarhetskommittén för Glass for Europe.

Bakgrund: Stina har erfarenhet som VD och entreprenör inom
byggindustrin och som managementkonsult. Stina har bland annat varit
verkställande direktör Glasgruppen AB och AB Klaes Jansson.

Aktieinnehav: 0 st
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare
Oberoende i förhållande till större aktieägare

Sonny Mirborn

Invald i styrelsen som ledamot i april 2024, född 1980
Sonny har en civilekonomexamen och en MSc in Industrial and Financial Economics från Handelshögskolan i Göteborg samt har bedrivit studier vid IMD och INSEAD.

Övriga uppdrag: Verkställande direktör på Alcadon Group

Bakgrund: Sonny Mirborn har tidigare erfarenhet från att ha varit Affärsenhetschef hos Addtech där han var ansvarig för Energy Products, Addtechs verksamhet inom maskinkabeltillbehör, professionell belysning och elinstallationsprodukter i primärt Europa. Sonny Mirborn har dessförinnan varit VD för CTM-Lyng gruppen.

Aktieinnehav: 20 696 st
Oberoende i förhållande till Bolaget och ledande befattningshavare
Oberoende i förhållande till större aktieägare

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå