Valberedning

Årsstämman 2023 beslutade om följande instruktion för att utse valberedningen att gälla tills vidare.

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ytterligare ledamöter. Styrelsens ordförande ska erbjuda de tre röstmässigt största aktieägarna, baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september innevarande år, möjlighet att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen. Om någon aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot ska de största aktieägarna som inte utsett en ledamot i tur och ordning efter storlek (sett till röststyrka) erbjudas att utse en ledamot till valberedningen till dess att valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelsens ordförande. Valberedningens sammansättning ska tillkännages senast sex månader före årsstämman genom offentliggörande på bolagets webbplats. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har konstituerats.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot i bolaget ska dock inte vara valberedningens ordförande. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Skulle en aktieägare som är representerad i valberedningen, efter den sista bankdagen i september, minska sitt ägande så att aktieägandet inte längre skulle kvalificera för att utse en ledamot i valberedningen ska, om valberedningen så beslutar och under förutsättning att detta sker senast tre månader innan dagen för den nästkommande årsstämman, ledamot som har utsetts av denna aktieägare entledigas och de största aktieägarna som inte utsett en ledamot i tur och ordning efter storlek (sett till röststyrka) erbjudas att utse en ledamot till valberedningen till dess att valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelsens ordförande.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att byta ut sådan ledamot mot en annan person genom att utan dröjsmål meddela valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, styrelsens ordförande) om detta samt meddela vilken person som ska ersätta den utbytta ledamoten.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan ny valberedningen har konstituerats ska denne meddela detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som lämnar valberedningen, styrelsens ordförande). I ett sådant fall ska den aktieägare som utsåg ledamoten utan dröjsmål ges möjlighet att utse en ersättare och, om aktieägaren inte utser en ersättare, ska de största aktieägarna som inte utsett en ledamot i tur och ordning efter storlek (sett till röststyrka) erbjudas att utse en ledamot till valberedningen till dess att valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelsens ordförande.

Instruktion till valberedningen

Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

stämmoordförande,

antalet styrelseledamöter,

val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter,

styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och styrelseordföranden samt ersättning till ledamöterna i bolagets styrelseutskott,

arvode till bolagets revisor,

förslag till val av revisor, och

eventuella ändringar av principerna för utnämning av valberedningen och instruktionen till valberedningen.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till bolagsstämman samt på bolagets webbplats.

Valberedningen ska tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy varmed valberedningen ska beakta att styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållande i övrigt ska ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare ska valberedningen arbeta med målet att uppnå jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på en valberedning. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget för arbetet i valberedningen. Bolaget ska dock på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i valberedningen, för att underlätta dess arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedning i Seafire AB inför årsstämman 2024 

Valberedningen inför årsstämman 2024 utgörs av:

  • Daniel Albin (valberedningens ordförande), som representerar Creades
  • Jonas Backman som representerar Protector Forsikring
  • Carl Sundblad som resenterar Cliens Fonder
  • Joachim Berner ordförande Seafire AB

Aktieägare i Seafire AB är välkomna att inkomma med förslag till
valberedningen under e-postadressen info@seafireab.com eller via
bolagets postadress, senast den 1 mars 2024, inför årsstämman 2024.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå